ГАЛАНІВСЬКЕ «ЗОЛОТЕ ПЕРО» СИНЬО-ЖОВТИМ НЕ СТАНЕ
                                         ГАЛАНІВСЬКЕ «ЗОЛОТЕ ПЕРО»
                            СИНЬО-ЖОВТИМ НЕ СТАНЕ
Останнім часом укра­їнська література поповнилася новими книгами відомих і маловідомих авторів. До неї певним чином долучилася й книга «Ба­рабський міст» («Кобзар», Львів, 2005»).
Автор її – Роман Соловчук, відомий у Борис­лаві, сумної слави, журналіст, редактор часопису «Нафтовик Борисла­ва», переможець кількох обла­сних газетярських конкурсів, володар, як сам зізнається у біографічній довідці, «Золото­го пера». Уточнюємо: галанівського «золотого пера», про що автор книги чомусь скром­но замовчує… Соромно, чи що?!.
Про що, власне, книга? Про героїчну боротьбу українсько­го народу за своє соціальне та національне визволення. Сю­жет простий – як палиця. В ос­новному, два брати – Іван та Павло Любимціви – виборюють Україні волю. Правда, обидва вони носії різних політичних ідеологій: перший – комуністи­чної, другий – націоналістич­ної. Ні умовляння родини, ні рідна кров їх ніяк не помирить. Чому? Бо «перед читачем по­стає галицьке місто нафтовиків (Борислав. – А.Г.) у середині тридцятих років двадцятого століття, коли зіткнулися різні ідеології, різні політичні сили, по-своєму відстоюючи україн­ську ідею...» – це із анотації до «Барабського мосту».
Так-так, українську ідею... Хіба?! Хто відстоював – кому­ністи? Авжеж, комуністи! – стверджує автор. Послухаймо: «Згуртувалися представники рі­зних політичних партій – кому­ністи і націоналісти. Й одні, і другі виборювали волю своєму народові, хіба різними шляха­ми йшли до неї», – такий «далекобійний» пасаж Р.Соловчука. Несподіваний та обхідний...
Ох, ті комуністи! Невже ав­тор книги не знає, що вони зав­жди (як і їх попередники, до речі) були провідниками чужої Україні ідеї, зокрема промосковської? Вони, комуністи, ні­коли не переймалися долею України, а лиш прагнули влади, слави, ситого «корита»... А націоналісти? За що боро­лись вони? Справді, вони боро­лися за Україну. Вільну! Неза­лежну! Соборну! Колись і нині. А тепер щодо ідейно-тема­тичної основи книги. Тема, сюжет – не нові, звісно. Вони досить добре розроблені у та­ких романах, як «Чотири шаблі» Ю.Яновського, «Віхола» Є.Куртяка, у творах Є.Маланюка. Там і там – трагедія укра­їнської родини: воює брат про­ти брата. Один – за свої інте­реси, інший – за чужі. Ну, а про які «інтереси» воюють у «Барабському мості» – окрема розмо­ва. Посутня.
Ідея твору Р.Соловчука – наскрізь хибна, антиукраїнська. Тому, що він, журналіст, «за вуха» витягує комуністичну пар­тію Західної України, яка ніби боролася за самостійну держа­ву. Та ні, не боролася вона за неї – зраджувала! Яскравим ви­разником західноукраїнського комунізму у романі Романа Соловчука є Федір Сивокіп (про­образ – Іван Сивохіп, родом із Добрівлян, член КПЗУ з 1926р., колишній секретар Дрогобиць­кого нафтового окружкому КПЗУ. – А.Г.). Так ось якої собі бажав України комуніст Іван Сивохіп: «Прой­шло сорок два роки з того часу, як здійснилося те, про що ми мріяли, за що боролися, – воз­з’єднання Західної України в єдиній радянській сім’ї. Ми, колишні члени КПЗУ, щасливі, що кожний з нас вніс свою ча­стку у справу торжества ленін­ської політики Комуністичної партії.» (Стаття «Як боролися з Іменем Леніна», «Нафтовик Бо­рислава», №114 від 22.09.1981).
Отакої бажали собі комуністи України, товаришу письменнику, – чужої і підневільної. Правда, у «Барабському мості Федір Сивокіп – не Каїн і не Юда, а спра­вжнісінький ангел… Святий і непорочний. З книги: «Ще до того, як Іван (Любимців. – А.Г.) потрапив до цієї катівні (до львівських «Бриґіток». – А.Г.), керував невидимим фронтом політв’язнів Федір Сивокіп. Згуртувалися (навколо нього. – А.Г.) представники різних партій – комуністи і націоналісти...» Бачите? Сивокіп усіх поєднав! Словом, за автором, він скрізь свій. І в ворогів, і в патріотів...
Чому поєднав? Бо «націона­лісти й комуністи говорять по­між себе й поміж люду, що дій­де до крісів, дійде». Це рядки з роману. Еге, переконливо, зна­чить...
Є в романі й інші відомі імена: Василь Білас, Дмитро Данилишин, Броніслав Пєрацький, Григорій Коссак, Юрій Дрогобич (Котермак), Богдан Лепкий, Іван Стебельський (у книзі – Іванко Стеблівський), Трифон Янів, Василь Коцко (в романі – В.Котик) та ін.
З усіма іменами автор наро­бив нам і собі добрячого лиха: переплутав усе, що можна було переплутати. Наробив лиха не тільки з іменами, але й з подія­ми і фактами, які були в нашій історії. Наприклад, Б. Пєрацького вбили не у Львові, а у Вар­шаві 15 червня 1934р. Викона­вець атентату Григорій Мацейко; Г.Коссак старшиною в ЧУГА ніколи не був, а видат­ним політичним діячем, отама­ном УСС. До того ж, був роз­стріляний у 1939році, а не у 1930; В.Білас і Д.Данилишин були членами УВО, а не ОУН. УВО трансформувалася в ОУН у кінці 1934р.; Б.Лепкий ніколи не перебував у Січових Стріль­цях, а під час Першої світової війни проводив культурно-просвітницьку роботу у таборах полонених українців (м. Весляр); Ю.Дрогобич (Котермак) був ректором Болонського університету, а не академії, якої тоді, як такої, взагалі не було; І.Чмола був полковником СС, а не УГА; Іван Франко був не професором, а доктором... Т.Янів не народився у Борис­лаві (він там працював в шибі «Меланія»), а в селі Демня (збі­рник УСС «За волю», Нью-Йорк, 1967р.).
Далі. Не було «Народної школи», а «Рідна школа». Фортеця «Тустань» ні­коли не була здобута ворогом. У Галичині ставили символічні хрести на честь знесення пан­щини, а не кріпаччини. Члени ОУН про свою роботу ніколи не говорили – ні вдома, ні се­ред знайомих. Вони навіть не часто знимкувалися: була ж конспірація! В УСС не карабі­нери, а таки стрільці, вояки. Карабінери – в Італії. Річка Тисмениця не пишеться із «ь». До міста Стрия не 30 верств, а 30 кілометрів.
А русизмів у книжці стільки – не злічити! Не кажу ото вже за стиль: він – наскрізь газетярський і сірий, суто учнівський. За браком місця наведемо лиш кілька русизмів: мразь, приход (треба плебанія, парохія), обочина (узбіччя, край, узбочина), змиваємося (тікаємо, біжимо, даєм ходу), зарвемо, як бідний у торбу, огріло по ребрах... А ще «неовислови» типу: бачив, як комар сикав; мовчи, як тото в корчи... Їх, висловів таких, немало – шкода місця!
Є ще одна заковика, брато­ве. А вона така: як зізнається автор, попередня назва рома­ну «Барабський міст» – «Грім­ниця», над яким розпочато пра­цю ще на початку вісімдесятих років. Ох, і лукавить автор, лукавить: не роман, знаєте, це був, а повість «Грімниця», уривки з якої було надрукова­но у «Нафтовику Борислава» (№ 109 – 122, вересень – жов­тень 1982р.).
Чому цю повість автор за­мовчує, га? Ні, ніяк не здога­даєтеся! А тому, що у «Грім­ниці» – повісті, і в «Барабському мості» – романі майже ті ж самі герої, але... події не ті, фактики різні. Ось як «афішуєть­ся» автором надрукована повість: «По­вість «Грімниця» – це багато­планова розповідь про боро­тьбу бориславських пролетарів за соціальне і національне ви­зволення, за возз’єднання у великій братерській сім’ї ра­дянських народів. Події роз­гортаються в середині тридця­тих років, коли в тодішній буржуазно-поміщицькій Польщі особливої гостроти набрало двоборство непримиренних сил – пролетаріату і капіталу, нового світу зі старим.
В образі Гриня Турчина ви­ведено образ робітника, кот­рий прагнув бути осторонь класової боротьби. Але самі життєві круговерті, соціальна несправедливість приводить його в ряди активних борців за світлу днину». Ця ж, вла­сне, дійсність фетишизується і в романі «Барабський міст». Послухайте: «Тримаймося, Гриню! Наш день прийде! – розкотився відлунням Павлів голос... Враз понад самими горами зблиснула грімниця, пролетіла над містом, десь на далекій околиці розсипала розкотистий луск. Добра озна­ка: урожай буде!»
Урожай? Кому і коли? Ні, про це не сказав автор. Як і не сказав про інше… Про свою повість «Грімницю», боячись, мабуть, аби читач не порівняв її із романом. А є що порівня­ти, є! Приміром, у «Грімниці» немає однієї дійової особи – Павла Любимціва. У «Барабському мості» він є. Павло – український січовий стрілець, Україні волю виборює... У по­вісті його не було. Чому? А, либонь, тому, що у 70-х роках, коли писалася повість, Українські Січові Стрільці були ворогами... А ще, мабуть, тому, що відродженням Укра­їни й не пахло тоді...
Ще одна дрібничка... У «Грі­мниці» зображена палка любов пораненого українського бійця-комуніста Івана Любимціва (ну, просто як у «Прапороносцях» О.Гончара, згадайте. – А.Г.) до медсестри Маші. Любов ця – жагуча, мрія – висока: «Машо, Машо, білявко з Волги. Ти в мене єдина. На цілісінький світ...» – Іван клянеться тоді, коли в Україні на нього Юльця чекає... Що ж, най чекає, най: вона йому зараз не пара, лише спогад дитинства... тепер, «як при­йдуть сили, то ще раз міцно обніму тебе... Ще не раз і не два стрінемо тихі ночі разом. Будемо шукати щасливу зірку. І співатимемо. Ти мені – ро­сійські, волжанські, а я тобі – наші, галичанські». Хіба це не злегка завуальована дружба «старшого» і «меншого» братів? Га?
А ще, мліючи, Іван мріє: «Гей, як настане куца година отій смертельній круговерті, то оженюся з Машею. І поїдемо до Борислава. Там так само ко­нче буде народна влада. Війсь­ка Будьонного вже під Львовом. До Борислава – палицею доки­неш...» Іван просить, аби Маша його поцілувала, що вона й на­тхненно зробила. А чому ні: просить українець, брат... мусіла цілувати, бо Україна й Ро­сія – разом. Навіки!..
Є у «Грімниці» іще один пе­рсонаж, як і Маша, цікавий… Це – Соколов Дімка… Ось ряд­ки із «Грімниці»: «А Дімка?... – знову спробував піднестися Іван. – Де Дімка?» – питає, не допитає в Маші. Соколов? Чому Соколов? А міг би бути й Воронцов – із згаданих вже «Прапо­роносців». Міг би бути, ага: комуністи – герої, війна – вітчизняна ж, дружба – братерська...
Ще є невеличка відмінність між творами Р.Соловчука – себто між романом і повістю. Це те, що у «Барабському мості» немає пісень (у «Грім­ниці» – є!) типу: «Ой у полі, у полі Там літають соко­ли», «Повстаньте, гнані і голо­дні», «Чуєш, сурми заграли, Час розплати настав...» Автор, звісно, радіє співу: «Співали всі, як уміли. Плуталися, з’єд­нувалися воєдино українська, польська, єврейська мови». Що ж, у «Грімниці» співають аж луна гуде! Немає тих більшо­вицьких пісень у «Барабському мості», натомість є інші – стрілецькі. Не дотелепалися до роману і гасла з «Грімниці» на кшталт: «Най живе Радянський Союз і його клас робітничий!», «Най жи­вуть пролетарі цілого світу!», інші. Так, не дотяглися до «Барабського мосту», бо, мабуть, в автора ідеологічних милиць у новітні часи забракло...
Як бачимо, рецензований твір дуже шкутильгає – геть на обидві ноги. Не «вилікують» його ні нові часи, ні стрілецькі та колискові пісні, ні бойківські говори, ані Пролог Франково­го «Мойсея». Та ж письменник, за визначенням покійного «ба­тька народів» – Сталіна, – інже­нер людських душ! Донедавна Р.Соловчук, як журналіст, хо­див у підручних «керівної і спрямовуючої». Тепер йому би й «інженером» стати – письмен­ницького цеху, тобто. І тим, і тим він наче вже є. Вйо! Вйо! – до Національної Спілки письменників України. Що ж, і то можна: книжка-бо є. Пора, товаришу Романе, пора!.. Слугував одній владі, слугуватимеш й іншій!.. Ти оте вмієш!
...Отже, про Соловчука-письменника ми вже дещо зна­ємо, та чи знаємо ми Соловчука – журналіста? Який він, який? А такий:
«Впевнено ступаємо в завт­рашній день, власними руками творимо історію рідного Борислава, куємо своє щастя» – стаття «Такі дві різні долі» («Нафтовик Борислава», 06. 10. 1979р.); «Атеїстична робота – складна і багатогранна справа, яка не терпить ніяких зол – ні формалізму, ні примітивізму. До неї треба максимум уваги і відповідальності» – ст. «Поду­мати є над чим» («Н.Б.», 22.01.1980); «В українських бу­ржуазних націоналістів і тепер нема нічого святого. За три­дцять срібняків готові вони слу­жити по-іудиному. І виють у рупори закордонних радіоста­нцій. Дуже вже вболівають за «права» людей, яких вони не встигли повісити, розстріляти, за немовлят, яких вони не всти­гли втопити у криниці або за­морозити...» – ст. «Нехай і слід згорить ваш у вогні!» («Н.Б.», 26.12.1978); «Самі верхнянці повикурювали з нір фашистсь­ких покидьків. Хто поніс заслу­жену кару, хто дременув через гори за кордон і тепер, через десятки літ, клянеться в любові до України, яку він тер­зав, мордував, різав ножем, палив вогнем» – ст. «В союзі молота й серпа» («Н.Б.» 16.04.1984); «Наша влада пови­нна бути страшною» – так по­вчав вас, вампірів своїх, Бандера, і всі ви зі шкіри лізли, по-холуйськи прислужуючи гітле­рівцям» – ст. «Вампіри в... «обо­ронцях» («Н.Б.» 27.02.1986); «На другому поверсі досить часто збирався всілякий націоналістично-фольксдойчерівський збрід» – ст. «Пан Іван в «оборонцях» – про Івана Стебельського («Н.Б.» 26.02.1981); «У Мельника відразу ліва рука засвербіла. За прикметою визнано точно: буде свіжа копійка» – ст. «Церковний «букет» – про о. Михайла Мельника («Н.Б.» 28.09.1978 ); «Отак бан­дерівці, їм подібні відщепенці будували так звану «самостійну Україну», а насправді хотіли б розіп’яти її, потопити в крові весь народ, якби не короткими були руки...» – ст. «Із когорти мужніх» («Н.Б.» 20.07.1985).
Ой, може, вже досить... Та­ких статей Романа Соловчука набереться з півсотні. Наскрізь викривальних, наступальних, по-галанівськи бойових. Україні – зрадливих, українцям – ворожих!
Що ж, може, Р.Соловчук-Леньків-Карпінський щось схоче заперечи­ти? Ні, не захоче! Чому? Бо, кажуть, факти – вперта річ, а ще коли вони чорним по біло­му написані... За діяння своє, за зраду кожен мусить відпові­сти. І перед Господом Богом, і перед рідним народом, і перед Вічністю! До того ж, галанівське, тобто антиукраїнське за ду­хом, «Золоте перо» неспромо­жне перевтілитись у синьо-жо­вте. Ніколи!
«Мій Дрогобич»,
№50, 15-27 грудня 2005р.
«Золотоперий підголосок»,
«Пόсвіт», Дрогобич, 2007р.Создан 16 янв 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником